Thống kê giải đặc biệt theo năm - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm

  • Thống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Tỉnh, TP Chọn Năm

 Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc năm 2023

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01

16705
0
5
05
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02

49265
6
5
65
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03

25649
4
9
49
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04

75757
5
7
57
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05

76191
9
1
91
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06

45370
7
0
70
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07

39597
9
7
97
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08

20040
4
0
40
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09

78014
1
4
14
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

81191
9
1
91
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

04942
4
2
42
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

18452
5
2
52
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

60762
6
2
62
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

62940
4
0
40
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

44221
2
1
21
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

48260
6
0
60
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

53363
6
3
63
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

45282
8
2
82
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

62857
5
7
57
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

91869
6
9
69
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

52371
7
1
71
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26

34164
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to top